“చదవండి-ఆలోచించండి-పాటించండి” (Importance of Time – an inspirational story)

(పంపండి నాకు 500/-) ‘పాంచ్  సౌ  కీ  సీక్’ కళింగపట్నం  ఓడరేవులో అనంతశర్మ, కుమారవర్మ అనే వ్యాపారస్తులు ఎగుమతి, దిగుమతుల వ్యాపారం చేసేవారు. ఒకనాడు  అనంతశర్మ- కుమారవర్మ…

Continue Reading →