“చదవండి-ఆలోచించండి-పాటించండి” (Importance of Time – an inspirational story)

(పంపండి నాకు 500/-) ‘పాంచ్  సౌ  కీ  సీక్’ కళింగపట్నం  ఓడరేవులో అనంతశర్మ, కుమారవర్మ అనే వ్యాపారస్తులు ఎగుమతి, దిగుమతుల వ్యాపారం చేసేవారు. ఒకనాడు  అనంతశర్మ- కుమారవర్మ…

Continue Reading →

Blog Post Title

క్జ్ఫ్ ద్క్జ్ఫ్స్ ద్జ్క్ద్ఫ్ స్ల్క్ద్క్ల్ఫ్స్ద్ జ్ఞద్క్జ్ఫ్ ఇదిగ్ అదిగొ అని ఎవరన్న ఎమన్న అంతె బగొదు అని ముందె చెప్తున్న మెంకి ఎందుఇక్ల చెస్తున్నరొ అర్దం కవత్లెద్య్…

Continue Reading →